1

Regulamin Konkursu „Przybij nam urodzinową 5!”

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Przybij nam urodzinową 5!” na Facebooku (dalej jako „Konkurs”)
§1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym
  przez Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook. Odnośnik do Regulaminu
  zamieszczony zostanie w poście konkursowym na profiluw serwisie
  społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/park17bydgoszcz/?fref=ts
  Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora.
  Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest: Park17 sp. z o.o. z siedzibą w
  Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 17, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy W Bydgoszczy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656360, REGON
  366205336.
 2. Konkurs jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za
  pośrednictwem strony internetowej – serwisu społecznościowego Facebook,
  oficjalnego Fanpage’a (profilu) Park17bydgoszcz dostępnego pod adresem:
  https://www.facebook.com/park17bydgoszcz/?fref=ts
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie są przyjmowane w dniach od 06.02.2022 r. do
  13.02.2022 r. (dalej: „Czas trwania Konkursu”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce
  zamieszkania (adres korespondencyjny) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
  w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ukończyła lat 18 (dalej: „Uczestnik”).
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele
  Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków
  najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
  małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby
  pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
  prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
  § 2. Zasady udziału w Konkursie
 7. Aby wziąć udział w Konkursie – oprócz innych wymagań lub postanowień
  przewidzianych w Regulaminie Konkursu, wymagany jest:
 8. zakup co najmniej jednego biletu wstępu do Park17 w kasie siedziby Park17 w
  czasie trwania Konkursu i zachowanie dowodu zakupu. Bilety zakupione
  online oraz bony podarunkowe nie biorą udziału w konkursie;
 9. przesłanie zadania konkursowego polegającego na: opublikowaniu pod
  postem konkursowym opublikowanym na fanpage’u Park17bydgoszcz,
  autorskiej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto przybić
  urodzinową piątkę z Park17?” dalej: „Zadanie Konkursowe”). Twoja
  odpowiedź nie może przekraczać 200 znaków ze spacjami, (Dokonanie
  czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowi formalne zgłoszenie
  Uczestnika do Konkursu. Jeden Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń w
  trakcie trwania Konkursu, z tym jednak zastrzeżeniem, że ten sam Uczestnik
  może zostać laureatem wyłącznie jeden raz w danym Konkursie.
 10. Informacja o Konkursie zostanie udostępniona w formie posta konkursowego na
  oficjalnym profilu firmy Park17 na stronie internetowej serwisu społecznościowego
  Facebook https://www.facebook.com/park17bydgoszcz/?fref=ts oraz stronie
  internetowej: www.park17.pl
 11. Po dokonaniu Zgłoszenia w Konkursie, niedozwolone jest edytowanie lub zmienianie
  treści Zadania Konkursowego.
 12. Zadanie Konkursowe, będące jednocześnie zgłoszeniem udziału w Konkursie – poza
  innymi wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu – musi spełniać
  następujące wymagania:
 13. musi zostać sporządzone w języku polskim;
 14. nie może zawierać treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści obraźliwych,
  sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 15. nie może zawierać treści promujących lub reklamujących inne produkty, marki
  lub podmioty, aniżeli te dopuszczone przez Organizatora Konkursu w treści
  postu konkursowego;
 16. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności
  dóbr osobistych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności
  intelektualnej.
 17. Jeżeli Zadanie Konkursowe nie będzie spełniać jakichkolwiek z wymagań określonych
  w Regulaminie Konkursu, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i
  tym samym nieuwzględnienia go przy dokonywaniu oceny Zadań Konkursowych. W
  takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, na zasadach
  określonych w Regulaminie Konkursu.
 18. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią
  Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania
  zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
  warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu
  uznaje się za zapoznanie się i akceptację przez Uczestnika treści Regulaminu oraz
  zobowiązań z niego wynikających oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie
  jego danych osobowych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie .
  § 3 Nagrody w Konkursie
 19. W Konkursie przewidziano 10 (dziesięć) nagród dla 10 (dziesięciu) Laureatów, w tym:
 20. nagroda I stopnia dla 1 (jednego) Laureata – konsola Microsoft Xbox Series S –
  o wartości 1349 zł (tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć złotych);
 21. nagrody II stopnia dla 2 (dwóch) Laureatów – ekspres kapsułkowy DeLonghi
  Nespresso Inissia EN80B o wartości 399 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
  złotych) każdy;
 22. nagrody III stopnia dla 3 (trzech) Laureatów – głośnik JBL GO 3 o wartości 179
  zł (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) każdy.
 23. nagrody IV stopnia dla 4 (czterech) Laureatów – klawiatura gamingowa
  Genesis Thor 150 RGB o wartości 119 zł (sto dziewiętnaście złotych) każda.
 24. Do każdej nagrody przyznawanej Uczestnikowi Konkursu wyłonionemu jako laureat
  (dalej: „Laureat”) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,
  Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej
  11,11% wartości nagrody, która nie podlega wypłacie Laureatowi, lecz zostaje
  przeznaczona przez Organizatora na podatek dochodowy zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 25. Laureat nie jest uprawniony do zamiany nagrody na świadczenie pieniężne
  odpowiadające wartości nagrody lub inną rzecz odpowiadającą wartości Nagrody.
 26. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości ani
  sposobu wydania nagród, jak również otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
  § 4 Wyłonienie laureatów
 27. Laureaci Konkursu wyłaniani będą w siedzibie Organizatora ze zgłoszeń przesłanych
  zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu.
 28. Wszyscy Laureaci wyłaniani będą z łącznej puli zgłoszeń.
 29. Laureaci Konkursu wyłaniani będą przez trzyosobową komisję powołaną przez
  Organizatora, której zadaniem będzie wybór najlepszych, zgodnie z subiektywnym
  zdaniem komisji, rozwiązań Zadań Konkursowych, które zostały zgłoszone przez
  Uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu, z uwzględnieniem wszechstronnej
  oceny przesłanych zgłoszeń, w szczególności pod względem kreatywności,
  oryginalności i stylu. Poszczególne nagrody przypisane zostaną na podstawie
  ustalonej punktacji poszczególnych zgłoszeń do wyczerpania łącznej liczby nagród,
  przy czym:
 30. Pierwszy (jeden) Uczestnicy z najwyższą punktacją wykonanego Zadania
  konkursowego uprawniony będzie do otrzymania jednej nagrody I stopnia i
  nagrody dodatkowej do niej;
 31. kolejnych 2 (dwóch) Uczestników z najwyższą punktacją wykonanego Zadania
  konkursowego uprawnionych będzie do otrzymania jednej nagrody II stopnia i
  nagrody dodatkowej do niej;
 32. kolejnych 3 (trzech) Uczestników z najwyższą punktacją wykonanego Zadania
  konkursowego uprawnionych będzie do otrzymania jednej nagrody III stopnia
  i nagrody
 33. kolejnych 4 (czterech) Uczestników z najwyższą punktacją wykonanego
  Zadania konkursowego uprawnionych będzie do otrzymania jednej nagrody IV
  stopnia i nagrody dodatkowej do niej; Laureaci nagrody wyłonieni zostaną po
  zakończeniu Konkursu, najpóźniej w terminie 5 dni od jego zakończenia.
 34. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie najpóźniej 2 dni od dnia, w którym zgodnie z
  ustępem poprzedzającym Laureaci nagrody zostaną wyłonieni, przez poinformowanie
  Laureata w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym przez
  Organizatora za pośrednictwem oficjalnego profilu na Facebooku pod postem
  konkursowym. W odpowiedzi Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych
  danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres na terytorium Polski tj.: ulica, miasto,
  kod pocztowy, nr telefonu), dowodu zakupu biletu wstępu, o którym mowa w § 2 ust.
  1 lit. a oraz wskazania właściwego urzędu skarbowego – za pośrednictwem
  wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora na jego konta na Facebook’u dla
  zgłoszeń dokonanych przez Facebooka.Organizator poinformuje Laureata w
  wiadomości prywatnej na Facebook’u o konieczności przesłania dodatkowych
  danych, o ile zajdzie taka konieczność. Podanie informacji, o których mowa w zdaniu
  poprzednim jest warunkiem koniecznym wydania nagrody.
 35. W wiadomości, o której mowa powyżej, Laureat uzyska instrukcję dotyczącą
  postępowania w celu uzyskania nagrody.
 36. Organizator Konkursu po uzyskaniu od Laureata informacji umożliwiających wydanie
  nagrody, dokona tego w ciągu 14 dni od tego zdarzenia. Odbiór nagrody Laureat
  pokwituje swoim podpisem. Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora
  po uprzednim ustaleniu z Organizatorem terminu i godziny odbioru.
 37. W przypadku braku przesłania dowodu zakupu lub przesłania niewłaściwego dowodu
  zakupu (który nie będzie potwierdzał dokonania zakupu przez Uczestnika biletu
  wstępu doi Park17zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) lub braku udzielenia odpowiedzi przez
  Laureata Konkursu – w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości przez
  Organizatora, o której mowa w ust. 5 powyżej, w szczególności w zakresie
  umożliwiającym wydanie nagrody i/lub prawidłowe rozliczenie podatku od nagrody,
  stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Konkursu.
 38. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zadań Konkursowych nie będzie możliwe
  wyłonienie takiej liczby zwycięzców, która odpowiadałaby liczbie przewidzianych do
  wydania nagród (z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w
  świetle kryteriów wskazanych w ust. 3 powyżej), może zostać przyznana niższa liczba
  nagród.
  § 5 Weryfikacja Uczestników i Laureatów
 39. Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestników bądź Laureatów pod kątem
  przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Konkursu. W szczególności uprawniony
  jest do żądania złożenia przez Uczestnika dodatkowych oświadczeń lub innych
  dokumentów w zakresie wymagań wskazanych w Regulaminie (np. oświadczenie o
  przysługującym autorstwie treści rozwiązania Zadania Konkursowego, oświadczenia w
  formie pisemnej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do rozwiązania Zadania
  Konkursowego na rzecz Organizatora).
 40. Uprawnienia weryfikacyjne Organizatora w stosunku do Laureatów mogą być
  dokonywane po zakończeniu Konkursu.
 41. Dokonywanie weryfikacji w stosunku do Uczestnika bądź Laureata odbywa się w
  szczególności w razie chęci uzyskania przez Organizatora oświadczeń, o których mowa w
  ust. 1 lub w razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości w stosunku do danego
  Uczestnika lub Laureata, które uzasadniają podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie
  powstałych wątpliwości.
 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez
  Uczestnika lub Laureata w Zadaniu Konkursowym lub w korespondencji z Organizatorem.
 43. Niespełnienie przez Uczestnika lub Laureata Konkursu żądania, o którym mowa w ust. 1
  powyżej bądź innych wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu lub powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa powoduje wykluczenie Uczestnika lub Laureata z
  Konkursu oraz utratę prawa do nagrody. W takim przypadku Organizator może w
  szczególności wyłonić innego Laureata Nagrody na zasadach wynikających z Regulaminu z
  pominięciem wykluczonego Uczestnika lub Laureata Konkursu.
  § 6 Prawa autorskie do Zadania konkursowego
 44. Uczestnik przesyłając Zadanie Konkursowe potwierdza posiadanie pełnych praw do
  przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.
 45. Laureat, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie
  zgłoszonego w Konkursie Zadania Konkursowego (jako utworu) w celu prowadzenia
  przez Organizatora działań marketingowych i promocyjnych na następujących polach
  eksploatacji:
 46. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w
  szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,
  dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
  zapisu cyfrowego;
 47. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na
  taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
  techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
  dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 48. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) i b) powyżej
  – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne
  udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
  miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
  udostępnianie na stronach internetowych;
 49. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w
  nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 50. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 51. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
  danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
  bezprzewodowe;
 52. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów.
 53. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji
  identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności
  gospodarczej Organizatora.
 54. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Termin
  obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia poinformowania Laureata o
  przyznaniu mu nagrody w Konkursie.
 55. Organizator uprowniony jest do samodzielnego udzielenia sublicencji na warunkach
  określonych w niniejszym § 6 Regulaminu.
 56. Laureat zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Zadania
  Konkursowego w stosunku do Organizatora oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie
  Zadania Konkursowego przez Organizatora bez podawania imienia, nazwiska lub
  pseudonimu twórcy.
 57. Ponadto, Laureat uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zadania
  Konkursowego, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na polach
  eksploatacji wskazanych w § 6 ust. 2 powyżej, w tym do dokonywania modyfikacji utworu,
  łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
  Dodatkowo, Laureat zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy
  pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.
 58. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę
  trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej ewentualnych praw do Zadania
  Konkursowego, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia
  Organizatora lub sublicencjobiorcy od odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku
  dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Laureat
  zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego jako interwenient
  uboczny oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu jego
  zwolnienia z udziału w sprawie.
  § 7 Reklamacje
 59. Uczestnicy mają prawo wnoszenia reklamacji w zakresie odnoszącym się do Konkursu.
  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego Uczestnika, numer telefonu
  oraz opis okoliczności objętych reklamacją wraz z wskazaniem żądania. Reklamacje mogą
  być wnoszone nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia Czasu trwania Konkursu,
  z zastrzeżeniem, że w razie konieczności ponownego wyłonienia Laureata termin na
  złożenie reklamacji wynosi 7 dni od daty jego wyłonienia. Reklamacje wpływające po
  powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 60. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie przesyłając pismo na adres Organizatora wskazany w
  § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu, lub wysyłając reklamację w wiadomości mailowej na
  adres skrzynki elektronicznej Organizatora: biuro@park17.com
 61. Organizator dokona rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. O
  sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika w formie, w jakiej ten
  wniósł reklamację. W razie wniesienia reklamacji w formie pisemnej, ale przy
  jednoczesnym wskazaniu korespondencyjnego adresu mailowego przez Uczestnika,
  rozstrzygnięcie takiej reklamacji pisemnej nastąpi w formie wiadomości mailowej
  wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.
 62. Skorzystanie ze ścieżki reklamacyjnej opisanej w niniejszym § 7 stanowi przejaw
  polubownego załatwienia sprawy. Uczestnik lub Laureat uprawniony jest do dochodzenia
  swoich roszczeń na zasadach ogólnych bez konieczności wykorzystania ścieżki
  reklamacyjnej.
  § 8 Przetwarzanie danych osobowych uczestników i laureatów
 63. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  w tym na podstawie
 64. a) art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w
  związku z dokonanym zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu
 65. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Park17, polegających na rozpatrywaniu reklamacji,
  ustalaniu istnienia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  związanymi z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
 66. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmuja:̨ nazwę profilu
  osobistego Uczestnika w serwisie społecznościowym Facebook lub aplikacji Facebook
  Messenger (w zależności od zgłoszenia). Dane osobowe niezbędne do uzyskania
  przez Uczestnika, który został wybrany jako Laureat obejmują także imię i nazwisko,
  adres, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do
  rozliczenia Nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi, jeśli ma to zastosowanie).
  Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
  Brak zgody Uczestnika na przetwarzanie powyższych danych osobowych lub cofnięcie
  udzielonej zgody skutkuje wykluczeniem zgłoszenia z Konkursu, a w przypadku
  cofnięcia zgody już po dokonaniu wyboru Laureata – odebraniem Uczestnikowi prawa
  do Nagrody.
 67. Park17 przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 68. organizacji Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 69. obsługi zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO),
 70. weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody (na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. a RODO),
 71. wyłonienia Laureatów Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 72. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Park17 sp. z o.o. z
  siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 17, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy W Bydgoszczy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656360, REGON
  366205336.
 73. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia
  Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
 74. wydania Nagrody Laureatom (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 75. wykonania ciążących obowiązków rachunkowo-podatkowych w związku z
  wydaniem nagród w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 76. udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestnika i/lub Laureata (na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 77. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  Uczestników i/lub Laureatów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 78. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń́
  lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 79. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie zostali Laureatami
  zakończy się z upływem trzech miesięcy od zakończenia Czasu trwania konkursu.
 80. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym
  profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania
  oferty handlowej
 81. Dane osobowe Uczestników będa ̨przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
  Park17 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu. Dane osobowe
  Uczestników, poza Organizatorem, mogą zostać przekazane innym podmiotom, z usług
  których Park17 będzie korzystała w celu należytej organizacji Konkursu (np. podmiotom
  prowadzącym działalność kurierską).
 82. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 83. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o
  których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Park17,
  dostępnym pod adresem e-mail: biuro@park17.pl
 84. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Park17 dostępu do swoich danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w zakresie objętym tą zgodą.
 85. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  § 9 Obowiązek informacyjny
  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Przybij nam
  urodzinową 5!” (dalej: „Konkurs”) w postaci nazwy profilu uczestnika w serwisie
  społecznościowym Facebook lub aplikacji Facebook Messenger jest Park17 sp. z o.o. z
  siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 17, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy W Bydgoszczy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656360, REGON
  366205336, zwana dalej „Administratorem”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
  osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: biuro@park17.pl
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w
  związku z dokonanym zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu oraz na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora, polegających na rozpatrywaniu reklamacji, ustalaniu istnienia roszczeń oraz
  obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem i
  rozstrzygnięciem Konkursu
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a
  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w
  szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i
  zakresie niezbędnym dla należytej organizacji Konkursu.
  Każdy uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia,
  przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Ponadto każdy
  uczestnik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdemu z uczestników
  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
  przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
  udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody będzie skutkowało wykluczeniem zgłoszenia z
  Konkursu, a w przypadku wyboru zgłoszenia uczestnika jako jednego z nagrodzonych –
  odebraniem prawa do nagrody.
  § 10 Postanowienia końcowe
 86. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany te nie
  mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, który rozpoczął
  się przed wprowadzeniem zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu zostanie
  zamieszczona każdorazowo przy publikacji najbliższego postu konkursowego lub w
  odrębnym poście na profilu w serwisie społecznościowym Facebook:
  https://www.facebook.com/park17bydgoszcz/?fref=ts
 87. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu
  jest prawo polskie, w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 88. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania
  dodatkowych informacji wysyłając maila na adres skrzynki pocztowej Organizatora
  biuro@park17.pl.
 89. Organizator oświadcza, że Konkurs na Facebook’u nie jest w żaden sposób sponsorowany,
  popierany ani przeprowadzany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook ani
  nie jest z nim związany. Właściciel serwisu społecznościowego Facebook nie ponosi
  jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jego uczestników za przeprowadzenie Konkursu na
  Facebook’u, a wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu na Facebook’u
  jest Organizator.
 90. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych.
 91. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.02.2022 r.